Eleksyon

Tout sa ou bezwen konnen sou Jou Eleksyon an, Kote vòt bonè, jwenn presi ou, fòm ki akseptab nan ID, bilten vòt pwovizwa, VBM Dropoffs, vote ak yon andikap ak plis ankò.

Elèksyon yo | Tan pou vote

Kote pou vote yo louvri depi 7 a.m. jis nan 7 p.m. Jou elèksyon an.

Yon gouvènman pibliye ID foto se pi bon opsyon votè a. Si yon votè pa gen yon ID ak yon foto ak siyati, gen altènativ pou prezan. Votè yo ka bay yon konbinezon de yon ID foto ak yon ID siyati nan lis la apwouve anba a. Ou ta ka vle pran yon foto nan lis sa a nan ka sa a vin yon pwoblèm nan yon kote biwo vòt.

Anvan nenpòt eleksyon li enpòtan pou konfime ke ou gen yon ID votè valab. Egalman enpòtan se konnen ki fòm ID konsidere kòm yon ID votè valab. Lè vote an pèsòn, si wi ou non nan yon sit vòt byen bonè oswa nan yon kote biwo vòt sou Jou Eleksyon an, idantifikasyon foto obligatwa. Votè yo dwe pote yon idantifikasyon aktyèl ak valab ki gen non yo, foto yo, ak siyati.

Si ou pa gen yon ID foto ak siyati ou, ou ka konbine yon ID PHOTO ak yon ID SIYAti nan lis sa a anba a.

Fòm idantifikasyon ki akseptab yo enkli

 • Lisans chofè Florid.
 • Kat idantifikasyon Florid la pibliye pa DMV la.
 • Paspò Etazini.
 • Kat kredi oswa kat kredi.
 • Idantifikasyon militè.
 • Idantifikasyon elèv yo.
 • Idantifikasyon sant retrèt.
 • Asosyasyon asosyasyon katye.
 • Idantifikasyon asistans piblik.
 • Kat idantifikasyon sante veteran ki soti nan Depatman Veteran Ameriken.
 • Yon lisans pou pote yon zam kache oswa zam afe ki soti nan § 790.06 F.S.
 • Kat idantifikasyon anplwaye ki soti nan nenpòt branch, depatman, ajans, oswa antite Gouvènman Federal, eta a, yon konte, oswa yon minisipalite.

Pandan ke li pa obligatwa ke votè yo pote kat enfòmasyon votè yo nan biwo vòt yo sou Jou Eleksyon an, li pral akselere chèk-nan pwosesis la depi yon travayè biwo vòt ka byen vit jwenn ou nan baz done a votè atravè nimewo enskripsyon votè ou.

Ranpli gid videyo sou kòman yo vote pa lapòs depi nan konmansman fini:

Kote pou vòt bonè

23 Kote
Sat-Sun: 8-4pm
Lendi-Vandredi 8-12: 7-3pm | 15-19: 11-7pm

Kesyon moun poze souvan

Kesyon yo vòt pa lapos

Absoliman anyen. Nan Florid, tèm “bilyon vòt absan” te ranplase pa “vòt pa bilyon vòt” nan lwa eta a nan 2016, depi votè Florid yo pa bezwen okenn eskiz (tankou absans) pou vote pa lapòs.

Ou dwe siyen deyò anvlòp la VBM kote endike! Si w pa fè sa, sa ap lakòz vòt ou pa konte.

Ranpli nan bil vòt la ak NWA oswa BLUE INK sèlman. Pa gen kreyon oswa lot koule

Vòt Pa lapòs elimine bezwen an rete tann nan long, liy cho. VBM se pratik epi li rezilta nan yon pousantaj pi wo nan patisipasyon votè yo. Lè plis votè yo vote, nou tout genyen.

Ou gen opsyon sa yo pou retounen bilt vòt VBM ou:

 1. Tcheke premye a asire w ke ou te siyen deyò anvlòp la kote endike, ou ka voye bilten vòt ou a nan Depatman Eleksyon yo. Yo dwe resevwa bilten vòt ou a pa Depatman Eleksyon yo pa 7pm nan Jou Eleksyon an. Pran an konsiderasyon posibilite ke yon volim segondè ta ka ralanti Sèvis lapòs la.
 2. Desann Bilt VBM ou a nenpòt kote vòt bonè. Kote vòt bonè yo pral gen Bwat Gout ki kontwole pa Depatman pèsonèl Depatman Eleksyon yo.
 3. Men nan bilten vbm ou sou Jou Eleksyon an, nan kote vòt presizyon ou an. Eleksyon yo ouve soti nan 7AM pou 7PM.
 4. Desann bilyon vòt VBM ou an pèsòn nan Depatman Eleksyon an sou 2700 NW 87 Avenue, Miami, FL 33172.
 5. Fè yon deSIGNEE desann nan bilt vòt ou pou ou. Swiv etap sa yo ki dekri pa Depatman Eleksyon isit la. Desann nan kote li di, “Demann oswa Retounen Ballot pa Designe,” epi klike sou pou enfòmasyon.

AJOU: Pou ede Depatman Eleksyon yo kontakte ou nan ka yon diskresyon siyati, fè lis yon nimewo telefòn oswa adrès imèl sou deyò anvlòp la VBM.

Anplwaye Depatman Eleksyon an disponib pou reponn kesyon ou yo. Kontakte yo pa telefòn nan 305-499-VOTE (8683) oswa pa imèl: VoteByMail@MiamiDade.gov oswa jwenn plis repons nan MiamiDade.gov

Wi. Votè yo dwe mande bilten vbm yo pa pita pase 5PM 10 jou anvan nenpòt eleksyon.

Klike la a pou mande yon Vòt-Pa-Mail Ballot

Non. Mande yon bilyon vbm pa mande pou ou vote pa lapòs, li fè li posib pou ou pou w vote pa lapòs – OSWA an pèsòn. Opsyon ou yo se: Lapòs bil vòt VBM ou. Lave bilten vòt ou a nan yon kote vòt (nenpòt kote vòt bonè nan Miami Dade County – oswa nan presizyon ou nan jou eleksyon an). Oswa vot an pèson.

Si ou te resevwa yon bilten vbm, men deside vote an pèsòn, ou ka vote nan nenpòt ki kote vòt bonè, oswa nan Jou Eleksyon an nan kote biwo vòt presizyon ou. Li pa nesesè yo pote bilyon vbm lan, men li trè REKÒMANDe pou fè pou evite nenpòt defi.

Vòt yo gen plizye opsyon pou retounen vòt pa lapò bilten yo:

 • Retounen bilten ou pa lapos ak anpil tan pou rive nan Depatman Eleksyon an. Bidjè 4-5 jou yo dwe san danje (wikenn pa enkli). Gen kèk votè ki itilize lapòs ki anrejistre pou konfime lè yo te resevwa bilten vòt yo a. Li se responsablite vòte a asire se bilten vòt la resevwa pa 7PM sou Jou eleksyon.

Si ou pa vle lapos vòt ou,

 • Men nan bilten vòt VBM ou an pèsòn nan nenpòt kote vòt bonè nan Miami-Dade County. Byen bone vòt komanse Out 3rd epi li fini mwa Out 16th.
 • Men nan bilten vbm ou sou Jou Eleksyon an, nan kote vòt presizyon ou an. Eleksyon yo ouve soti nan 7AM pou 7PM.
 • Ou kapab tou depoze vòt pa lapòs bilten ou nan moun nan Depatman Eleksyon sou 2700 NW 87 Avenue, Miami, FL 33172.
 • Ou ka gen yon reprezantan li gout nan bilten ou pou ou. Swiv etap sa yo dekri pa Depatman Eleksyon yo.

Tout vòt pa lapòs bilten yo dwe resevwa pa 7PM sou Jou Eleksyon yo nan lod yo dwe lejitim epi yo dwe konte.

Wi. Depatman Eleksyon Miyami-Papa eleksyon yo te aplike anpil mezi sekirite pou asire entegrite vòt pa lapòs. Votè yo ka menm swiv bilyon yo sou liy.

Tanpri gade VIDEYO INFO ki anba a pa Depatman Eleksyon Miami-Dade yo. Si ou gen lòt kesyon, rele Depatman Eleksyon 305.499.VOTE (8683).

Gen plizyè bon rezon ki fè vote pa lapòs se yon bon lide.

 • Ou resevwa bilten vòt ou a apeprè 3-4 semèn anvan Jou Eleksyon an. Sa a ba ou tan yo revize bil vòt la, poze kesyon, enfòme tèt ou sou kandida, jij ak lòt pozisyon – osi byen ke mezi biltanik. Ou ka pran desizyon sa yo nan konfò nan kay ou – ak anpil tan pou pran yon chwa enfòme.
 • Nan ka maladi, pè a nan enfeksyon (COVID-19) oswa yon absans inatandi (vwayaj) – ou gen opsyon pou yo voye pa lapòs nan bilten vòt ou a.
 • Vòt yo ale moute pa apeprè 12-28% (tou depann de demografik votè a) lè yon vòt pa lapòs mande. Sa vle di apeprè yon trimès plis votè yo patisipe nan pwosesis demokratik la pou chwazi reprezantan yo.
 • Li se yon fason ki san danje, konfòtab ak pratik yo vote.

Yon fwa Depatman Eleksyon yo resevwa bilden ou epi jwenn yon pwoblèm – ou pral avize sou pwoblèm nan epi yo ofri yon opòtinite pou “GERI BALLOT OU“. Pwoblèm ki pi komen se ke SIYATI a sou anvlòp ou pa matche ak dosye Depatman Eleksyon an. Pou korije siyati ou,

 • ranpli fòm sa a, epi retounen li nan Depatman Eleksyon yo PA PITA PASE pa 5PM 2yèm Jou apre eleksyon an.
 • Ou ka desann fòm lan an pèsòn nan 2700 NW 87 Avenue, Miami, FL 33172, voye yon imèl bay vbmaffidavits@miamidade.gov oswa faks li nan 305-275-7760.
 • Kesyon? Rele Depatman Eleksyon 305.499.VOTE (8683)

Nou rekòmande pou pran yon foto fòm ou anvan rann tèt ou.

An jeneral aplikasyon an pou yon vòt pa bilten vòt la valab nan ane kalandriye a nan de eleksyon jeneral epi yo dwe Lè sa a, dwe renouvle. Li rekòmande yo tcheke estati VBM ou anvan chak eleksyon.

Chak votè kalifye pou vote pa lapòs. Sa gen ladann

 • Elèv ki ale nan inivèsite andeyò Florid.
 • Moun ki sanzabri (yo ka itilize adrès yon abri; pa gen okenn legliz)

Moun ki aktyèlman nan prizon men yo poko kondane pou yon krim.

Le pli vit ke Depatman Eleksyon yo resevwa bilten vòt yo, konte ak verifikasyon siyati kòmanse. Vòt yo tabli kòm bilt vòt yo rive. Tout bilyon vbm yo pral konte, menm apre biwo vòt yo fèmen.

ENPÒTAN: Si kantite bilt ki poko konte yo ta ka afekte rezilta yon ras, eleksyon an pa pral rele sou NWIT ELEKSYON an.

Wi! Tout vòt, an pèsòn oswa vòt VBM, yo pral antre nan sistèm Depatman Eleksyon an ak baz done. Ou ka swiv bilten vòt ou isit la epi swiv li nan tout etap sa yo nan pwosesis la.

AJOU: pou ede Depatman Eleksyon yo kontakte ou nan ka yon diskresyon siyati, lis yon nimewo telefòn oswa adrès imèl sou deyò anvlòp la VBM. Ou pa oblije mete non w.

Tout vòt, an pèsòn oswa vòt VBM, yo pral antre nan sistèm Depatman Eleksyon an ak baz done (ou ka swiv bilten vòt ou isit la).
Ke ou te vote ak ki jan ou te vote, se dosye piblik; dosye a ap montre si ou te vote an pèsòn, te vote bonè oswa vote pa lapòs. Li pa montre ki sa kandida ou te vote pou. Ou ka fè yon demann dosye piblik pou wè istwa dosye vòt ou.
AJOU: pou ede Depatman Eleksyon yo kontakte ou nan ka yon diskresyon siyati, lis yon nimewo telefòn oswa adrès imèl sou deyò anvlòp la VBM. Ou pa oblije mete non w.

Si vòt ou pa bilten vòt lapòs te pèdi oswa deplase, ou ka fè yon demann ranplasman vòt pa soumèt Ranplasman Mail Ballot Oath atravè fòm sa a. Depatman Eleksyon an dwe resevwa li pa pita pase 7PM nan Jou Eleksyon an. Ou ka soumèt li pa lapòs, oswa fas-a-fas. Si ou vle ranplasman ou VBM bilten vòt voye ba ou, demann sa a dwe fèt pa 5PM 10 jou anvan nenpòt ki eleksyon.

Non! Chèk Depatman Eleksyon an ki sèlman bilt vòt soti nan votè yo ak yon demann bilt VBM sou dosye yo konte. Si ou pa te mande pou vote pa lapòs, men sèvi ak bilten vòt yon lòt moun, li pral konsidere kòm valab epi YO PA KONTE. Anplwaye ak bilten vòt yon lòt votè a pini pa lalwa.

Nimewo a nan “bilten vòt dekontrakte” se dosye piblik ak trè ba. Nan Miami-Dade ki chenn nimewo soti nan 1.56 a 2.5% nan tout bilten vbm soumèt. Chak vòt ta dwe konte – ak Depatman Eleksyon an ap fè gwo efò pou sa rive. Votè yo ka kontribye nan siksè sa a pa ak anpil atansyon swiv direktiv yo sou bilten vòt la.

Anviwon 50% nan tout bilten vòt yo dekontrakte nan 2016 ak 2018, yo te pwovoke paske votè yo pa t ‘siyen anvlòp yo bilten – epi yo pa t ‘reponn a demann lan geri bilten vòt. Bilten vòt ki rete yo te enkli votè yo ki te deplase soti nan konte an, te mouri, te itilize bilten vòt yon lòt moun oswa ranpli bilten vòt la kòrèkteman.

Kesyon moun poze souvan

FAQ - E si yon bagay ale mal?

Yon votè ka defye pou yon kantite rezon.

Si ou defye nan biwo vòt yo, ou toujou gen dwa pou vote yon bilyon vòt pwovizwa.

Si ou difisil paske nan adrès ou, ou ka toujou kapab vote yon bilten vòt regilye si nouvo adrès ou koresponn ak menm presizyon an. Si nouvo adrès ou tonbe nan yon lòt presizyon, travayè biwo vòt la ap dirije ou nan presizyon apwopriye a. Kontakte sipèvizè eleksyon ou pou plis kesyon. Enfòmasyon kontak se isit la.

WI! Si ou deja nan liy lè biwo vòt yo fèmen, ou gen tout dwa jete bilten vòt ou a. Nan 7pm, yon travayè biwo vòt pral ale nan fen liy lan ki deja egziste, ki endike ak yon siy ki pa gen okenn votè adisyonèl ka rantre nan, men tout moun ki te deja nan liy ap gen opòtinite pou yo vote.

Dispozisyon ki egziste nan lalwa, ki gen ladan pa limite a, pou ofans krim pou privasyon oswa entèferans ak vòt (Seksyon 104.0515, Fla. Stat.), entimidasyon ak sipresyon (represyon (fla.Seksyon 104.0615, Fla. Stat.), enfliyanse oswa entèfere ak vote (fla.Seksyon 104.061( Fla. Stat.), menase pou kontwole vòt anplwaye yo (Fla. Stat.), menase pou kontwole vòt anplwaye yo (Fla.Seksyon 104.081, Fla. Stat.). Kontakte imedyatman lapolis lokal ou a, Sipèvizè biwo Eleksyon yo, ak/oswa Divizyon Eleksyon yo (epi depoze yon plent elèksyon).

Konte Miami-Dade (ansanm ak 14 lòt konte nan Florid) espesyalman sijè a kondisyon langaj Panyòl anba Seksyon 203 nan Lwa sou Dwa Vòt yo . (52 U.S. § 10503) ak Biwo resansman Etazini. Yo dwe bay asistans oral ak alekri ak materyèl ki gen rapò ak eleksyon tankou enstriksyon, fòm, bilten vòt ak avi.

Kesyon moun poze souvan

FAQ - Bilt pwovizwa

Yon votè ka defye pou yon kantite rezon.

Si ou defye nan biwo vòt yo, ou toujou gen dwa pou vote yon bilyon vòt pwovizwa.

Si ou difisil paske nan adrès ou, ou ka toujou kapab vote yon bilten vòt regilye si nouvo adrès ou koresponn ak menm presizyon an. Si nouvo adrès ou tonbe nan yon lòt presizyon, travayè biwo vòt la ap dirije ou nan presizyon apwopriye a. Kontakte sipèvizè eleksyon ou pou plis kesyon. Enfòmasyon kontak se isit la.

Bilten vòt pwovizwa yo gen entansyon bay pwoteksyon san danje pou votè yo lè gen kesyon sou estati enskripsyon yo nan Jou Eleksyon an.

Pou chak Lwa Florid 101.048, nan tout eleksyon yo, yon votè ki deklare ke yo dwe byen anrejistre nan eta a ak kalifye pou vote nan presi nan eleksyon an, men ki gen kalifikasyon pa ka detèmine, yon moun ki yon deklarasyon ofisyèl eleksyon pa kalifye ak lòt moun ki espesifye nan kòd la dwe gen dwa pou vote yon bilten vòt pwovizwa.

Nan fòm ki pi fondamantal li yo, yon bilten vòt pwovizwa travay tankou sa a: Yon votè ki gen non pa parèt sou lis enskripsyon votè yo nan yon kote biwo vòt presizyon nan Jou Eleksyon an-men ki kwè li se, an reyalite, anrejistre-yo ka ofri yon bilten vòt pwovizwa. Apre yo te make, li mete nan yon anvlòp sekrè espesyal olye ke nan bwat vòt la. Apre biwo vòt yo fèmen, estati enskripsyon an nan votè a detèmine. Si votè a te anrejistre nan Jou Eleksyon an, bilten vòt la retire nan anvlòp sekrè a ak konte jis tankou nenpòt lòt bilten vòt. Si votè a pa te anrejistre, bilten vòt la rete nan anvlòp sekrè a epi li pa konte.

Tout bilten vòt pwovizwa yo rete sele nan anvlòp yo pou retounen nan Sipèvizè biwo Eleksyon yo.

Yon moun ki jete yon bilten vòt pwovizwa dwe gen dwa pou prezante prèv ki montre elijibilite yo pou vote pou Sipèvizè Eleksyon yo pa pita pase 5 p.m. nan dezyèm jou a apre eleksyon an.

Si li detèmine ke moun nan te anrejistre epi ki gen dwa pou vote nan presidan an kote moun nan jete yon vòt nan eleksyon an, Komisyon Konsèy la Canvassing dwe konpare siyati a sou Sètifika Pwovizwa Votè a ak Afimasyon oswa afimasyon pwovizwa a ak siyati a sou enskripsyon votè a oswa enskripsyon presi.

Bilyonè pwovizwa

Yo ka bay yon bilyonè Pwovizwa pou youn nan rezon sa yo:

 • Non Votè a pa parèt sou enskri presizyon an ak kalifikasyon votè a pa verifye
 • Votè yo refite Sipèvizè Biwo Eleksyon yo ke yo pa anrejistre oswa kalifye
 • Gen yon endikasyon sou enskri presi ke votè a te mande yon vòt pa bilten vòt ak votè a pa gen yon bilten vòt pou soumèt. Travayè biwo vòt la pa kapab verifye ke votè a pa te vote.
 • Gen yon endikasyon sou enskri presi ke votè a te retounen vòt la pa bilten vòt lapòs oswa te vote nan biwo a oswa nan yon sit byen bonè, men votè a kenbe ke yo pa te vote, menm apre yon apèl nan Sipèvizè a nan biwo eleksyon yo (Eleksyon Santral).
 • Votè yo pa t bay foto / idantifikasyon siyati
 • Gen yon endikasyon sou enskri presi ke votè yo te defye nan eleksyon sa a
 • Votè yo defye nan presizyon an
 • Siyati Votè a pa matche ak siyati sou dosye ak afidavi refize
 • Endikasyon sou enskri presi ke Lisans Chofè votè Florid la, nimewo idantifikasyon Florid oswa nimewo Sekirite Sosyal poko verifye pa Depatman Deta an konjonksyon avèk Depatman Sekirite Ak Machin Motè

Lè ou vote pwovizwaman, yo pral ba ou yon avi alekri sou dwa. Ou gen jiska 5 PM (tan lokal) nan dezyèm jou a apre eleksyon an prezante plis prèv sou kalalite ou. (Gade seksyon 101.048, F.S.)

Si ou te vote yon bilten vòt pwovizwa sèlman paske ou pa t ‘gen yon idantifikasyon foto akseptab ak siyati, ou pa bezwen bay plis prèv sou kalifikasyon ou yo nan lòd pou bilten vòt ou a konte, bay ou otreman kalifye ak kalifye pou vote.

Tablo twal lokal la ap konpare siyati ou sou sètifika bilten vòt pwovizwa a ak siyati a nan dosye enskripsyon votè ou. Si siyati yo matche, yo pral konte bilden pwovizwa ou, ba ou otreman kalifye. Si siyati ou manke nan sètifika a bilten vòt oswa pa matche ak, Sipèvizè biwo Eleksyon yo ap eseye kontakte ou, le pli vit ke pratik ak enfòmasyon kontak ki disponib nan dosye ou, kidonk, ou ka geri domaj la. Ou pral bezwen soumèt bay Sipèvizè eleksyon yo yon DS-DE 210 – Pwovizwa Bilten Vòt Gerizon Afidavit (angle PDF / Español PDF) pa pita pase 5 PM (tan lokal) ak idantifikasyon rekonèt nan dezyèm jou a apre eleksyon an.

Yon bilyon vòt pwovizwa ka konte sèlman si:

Siyati a sou sètifika votè a oswa afidavi a gerizon matche ak siyati elektè a nan liv enskripsyon an oswa enskri nan presi; sepandan, nan ka yon afidavi gerizon ki nan lis anba a dwe konfime tou idantite elektè a

Oubyen

Afidavi geri a gen yon siyati ki pa matche ak siyati elektè a nan liv enskripsyon an oswa enskri presi an, men elektè a te soumèt yon fòm aktyèl ak valab 1 fòm idantifikasyon konfime idantite li.

 • Nivo 1: IdantifikasyonIdantifikasyon aktyèl ak valab ki gen ladan non ou ak fotograf: Lisans chofè Florid; Kat idantite Florid la pibliye pa Depatman Sekirite Ak Machin Motè; Paspò Etazini; kat debi oswa kat kredi; oswa militè, sant retrèt, asosyasyon katye, oswa ID asistans piblik; Kat idantifikasyon sante veteran ki soti nan Depatman Veteran Etazini; Lisans Florid pou pote yon zam kache oswa zam afe; oswa kat idantifikasyon anplwaye ki soti nan nenpòt branch, depatman, ajans, oswa antite Gouvènman Federal, eta a, yon konte, oswa yon minisipalite.

Si ou pa gen yon fòm idantifikasyon Nivo 1, ou ka bay youn nan bagay sa yo:

 • Nivo 2: IdantifikasyonID ki montre non ou ak adrès rezidans ou aktyèl la: bòdwo sèvis piblik aktyèl; deklarasyon labank; chèk gouvènman; chèk; oswa dokiman gouvènman an (ki eskli kat enfòmasyon votè yo).

Nenpòt bilten vòt pwovizwa pa konte dwe rete nan anvlòp la ki gen Sètifika Pwovizwa Votè a ak Afimasyon ak anvlòp la dwe make “Rejte kòm ilegal.”

Avi Dwa ou yo ap gen ladan enstriksyon sou fason pou konnen si bilt pwovizwa ou a te konte, epi si se pa sa, rezon ki fè yo (yo) poukisa. Ou ta dwe kapab jwenn enfòmasyon sa a pa pita pase 30 jou apre eleksyon an. (Seksyon 101.048, Fla. Stat.) Enfòmasyon kontak se isit la.

Si ou bliye siyen oswa siyati sou anvlòp bilten vòt pwovizwa a pa matche ak siyati a sou dosye, lwa Florid pèmèt ou opòtinite pou soumèt yon afidavi pou geri bilten vòt pwovizwa ou. Afidavitasyon Pwovizwa Gerizon an dwe ranpli epi soumèt bay Depatman Eleksyon yo ansanm ak yon kopi idantifikasyon ou pa 5.p.m. nan dezyèm jou a apre eleksyon an.

Pwovizwa Ballot Afidavit (angle)
Pwovizwa Ballot Afidavit (Panyòl)
Afidavi bilten vòt Affidavit (affidavit)

Wi, yo pral pèmèt ou vote yon bilyon vòt pwovizwa.

Kesyon moun poze souvan

FAQ - Ras jidisyè

Jij yo pran desizyon nan yon pakèt pwoblèm gwo ak ti ki gen ladan trafik, ti reklamasyon, mèt kay, blesi pèsonèl, kriminèl, pèn lanmò, pwobableman, gadyen ak lòt moun.

 • Konte Jij yo tande move kondwit kriminèl – sa yo se krim ki gen santans posib jiska yon ane nan prizon. Yo tande tou ka sivil nan ki kantite lajan an nan diskisyon se $ 30,000 oswa mwens.
 • Jij sikwi fè fas ak kriminèl, relasyon domestik, zafè jenn, pwoblèm pwobableman ak ka sivil kote kantite lajan an diskite pi gran pase $30,000. Nan Miami-Dade (11yèm Awondisman) gen 20 jij nan Divizyon sivil la, 18 jij nan Divizyon Kriminèl ak 9 jij nan Divizyon Vyolans Domestik.
 • Jij apèl (nan senk Tribinal Distrik apèl) ak Tribinal Siprèm Florid la revize desizyon jij konte ak jij sikonskripsyon yo.

Nan eleksyon nonpatisan yo, kandida yo parèt sou bilten vòt la san yon referans a nenpòt pati politik (pati politik demokrat oswa Repibliken). Lwa Florid egzije eleksyon jidisyè yo pou yo pa patisipe nan lòd pou prezève enpasyalite desizyon jij la. Sa a aplike nan Konte, Sikwi, Jij Tribinal Siprèm

Non. Jij sa yo te nome jij sa yo. Lè yo parèt sou votè bilten vòt yo deside si yo ta dwe kenbe yo, oswa ou pa. Yon vòt “WI” vle di ou vle jij la rete sou tribinal la. Yon vòt “NON” vle di ou vle jij la retire. Majorite votè yo deside.

Wi. Tou de kouri kont opozan si gen plis pase yon kandida pou menm pozisyon an. Votè yo dwe chwazi youn nan kandida yo.

Non. Kounye a, Konte ak Jij sikonskripsyon yo eli a 6 tèm. Se sèlman si yon jij pran retrèt li, demisyone oubyen mouri anvan fen tèm nan, gouvènè a nonmen yon jij pou ranpli pozisyon an.

7 jij yo nan Tribinal Siprèm Florid la ak jij yo nan 5 Tribinal Distrik 5 nan Gouvènè a – epi kouri nan eleksyon retansyon merit kote votè yo deside si yo ta dwe rete nan biwo a.

Kandida jidisyè yo entèdi pou fè prediksyon ak pwomès sou pwoblèm ki ta ka leve yon fwa yo sou tribinal la paske travay yo se pran desizyon san patipri ki gen rapò ak lwa a sou ka a anvan yo.

Non. Jij yo pa gen limit sou kantite fwa yo ka eli. Sepandan, jij yo pa ka sèvi nan Florid pase laj 75 lane (eksepte sou asiyasyon tanporè).

Yo eli sikwi ak Jij konte pou sis (6) lane.

Pou kenbe plas yo, yo dwe re-eli. Jij yo ki te nome pou Konte oswa Tribinal Sikonskripsyon atravè yon vaksen dwe chita pou eleksyon nan fen rès tèm yo nonmen. Jij apèl yo, ki nonmen pa gouvènè a, kouri nan eleksyon retansyon merit pou tèm sis (6) ane.

Florid egzije pou jij yo eli (County/Tribinal Sikonskripsyon) oswa konsève (Tribinal Siprèm / Siprèm) pa votè yo, kidonk pouvwa a sou ki moun ki kenbe pozisyon enpòtan sa yo repoze ak votè yo.

Jij yo pran desizyon nan yon pakèt pwoblèm gwo ak ti ki gen ladan trafik, ti reklamasyon, mèt kay, blesi pèsonèl, kriminèl, pèn lanmò, pwobableman, gadyen ak lòt moun.

Wi. Sa ka rive apre yon envestigasyon pa Komisyon Kalifikasyon Jidisyè a. JQC (www.Floridajqc.com) se yon ajans endepandan ki te kreye atravè Konstitisyon Florid la pou envestige kondwit move kondwit pa jij leta Florid yo.

Gen plizyè sous pou enfòmasyon sa yo.

 1. Florida Bar Association Gid pou Votè yo: https://www.floridabar.org/public/faircts/votes010/votes002/
 2. Sit entènèt lakou Siprèm Florid: https://www.floridasupremecourt.org/
 3. Tribinal apèl: https://www.3dca.flcourts.org/
 4. Tribinal sikonskripsyon: https://www.flcourts.org/Florida-Courts/Trial-Courts-Circuit
 5. Tribinal konte: https://www.flcourts.org/Florida-Courts/Trial-Courts-County
 6. Florid Divizyon nan eleksyon – Baz done searchable: dos.myflorida.com/elections

Abònman

Abònman nan bilten nou an yo rete enfòme sou dènye nouvèl vòt yo – lwa yo epi pa janm manke yon lòt dat limit.

GoVoteMiami Logo

Abònman - Pa manke soti

Rete an kontak epi yo dwe yon votè enfòme.
Nou pral fè w sonje eleksyon kap vini yo ak dat limit yo.

Skip to content