Kesyon yo poze souvan sou vòt

Kesyon yo poze souvan

Kesyon yo poze souvan vote pa lapòs

Pa gen anyen. Nan Florid, tèm “bilten vòt absan” an te ranplase pa “vote pa lapòs” nan estati leta yo nan 2016, depi votè Florid yo pa bezwen yon eskiz (tankou absans) pou vote pa lapòs.

Florid se yon eta “Fèmen Prensipal”. Yo nan lòd yo vote nan ras patizan, yon gwo pati afilyasyon ki nesesè nan Florid Eleksyon Primè. (R oswa D; pa gen okenn lòt gwo pati ki anrejistre).
ENPANTTAN: Se sèlman si yon ras patizan pa gen okenn opozan nan nenpòt lòt pati, votè yo nan tout afilyasyon ka jete bilten vòt yo (Ki gen ladan votè ki pa gen okenn pati afilye). Sou Out 18 eksepsyon sa a aplike a Miami-Dade State Avoka ras la Rundle vs Pearson.

WI. Men, sèlman nan ras ki pa patizan. Sa gen ladan Komisyonè Konte, Majistra, Jij ak Evalyatè Pwopriyete ak mezi bilten vòt yo.

Swiv direktiv sa yo pou asire vòt ou an valab epi konte:
 • PA BLIYE siyen DEYIDE anvlòp VBM!
 • Ranpli bilten vòt la ak lank nwa oswa ble. Pa gen kreyon oswa lòt koulè.
 • Voye bilten vòt VBM ou a nan Depatman Eleksyon pi vit ke posib. Se responsablite VOTE a pou asire ke bilten vòt la resevwa a 7PM nan jou eleksyon an.
 • Se sèlman ranpli bilten vòt VBM ou an. Fè atansyon pou nou pa melanje l ak bilten vòt yon lòt manm fanmi an.
 • Pran an konsiderasyon posibilite ke yon gwo volim ta ka ralanti Sèvis Lapòs la. Voye bilten ou pa lapòs bonè! Anplwaye Depatman Eleksyon an disponib pou reponn kesyon ou yo. Kontakte yo pa telefòn nan 305.499.VOTE (8683) oswa pa imèl: VoteByMail@MiamiDade.gov oswa jwenn plis repons sou sit entènèt yo: www.MiamiDade.gov/elections
Wi. Votè yo dwe mande bilten VBM yo pa pita pase 5PM 10 jou avan okenn eleksyon.
Klike la a pou mande yon bilten vòt pa lapòs

Non. Mande yon bilten VBM pèmèt ou vote pa lapòs – OSWA an pèsòn. Opsyon ou yo se: poste bilten vòt ou a. Depoze bilten vòt ou a nan yon kote pou vote (byen bonè oswa jou eleksyon an). Oswa vote an pèsòn.

Si yon elektè te resevwa yon bilten vòt VBM, men li deside vote an pèsòn, yo ka vote nan nenpòt kote pou vote bonè, oswa jou eleksyon an nan biwo vòt biwo vòt yo. Li pa nesesè yo pote bilten vòt la VBM, men trè rekòmande pou fè pou evite nenpòt defi.

Votè yo gen plizyè opsyon pou yo retounen bilten vòt pa lapòs yo:
 • Retounen bilten ou pa lapòs ak anpil tan pou rive nan Depatman Eleksyon an. Bidjè 4-5 jou yo dwe san danje (wikenn pa enkli). Gen kèk votè ki itilize lapòs ki anrejistre pou konfime lè bilten vòt yo te resevwa. Se responsablite elektè a pou asire ke bilten vòt la resevwa a 7PM nan jou eleksyon an.

Si ou pa vle poste bilten vòt ou a,

 • Remèt bilten VBM ou an pèsòn nan nenpòt kote pou vote bonè nan Konte Miami-Dade. Vòt bonè kòmanse 3 Out epi fini 16 Out.
 • Men nan bilten vòt VBM ou sou Out 18, Jou Eleksyon, nan biwo vòt biwo vòt ou a. Biwo vòt yo louvri de 7AM a 7PM.
 • Ou ka depoze bilten VBM ou an pèsòn tou nan Depatman Eleksyon an sou 2700 NW 87 Avenue, Miami, FL 33172.
 • Ou ka gen yon DESGINEE depoze bilten vòt ou pou ou. Swiv etap Depatman Eleksyon yo dekri yo.

Tout bilten VBM yo dwe resevwa pa 7PM nan Jou Eleksyon yo nan lòd yo dwe lejitim epi yo dwe konte.

Wi. Depatman Eleksyon Miami-Dade te aplike anpil mezi sekirite pou asire entegrite vòt pa lapòs. Votè yo ka swiv bilten yo sou liy lan.

Tanpri gade VIDEYO INFO pa Depatman Eleksyon Miami-Dade. Si ou gen lòt kesyon, rele Depatman Eleksyon an 305.499.VOTE (8683).

Gen plizyè bon rezon ki fè vote pa lapòs se yon bon lide.
 • Ou resevwa bilten ou an apeprè 3-4 semèn anvan jou eleksyon an. Sa ba ou tan pou revize bilten vòt la, poze kesyon, enfòme tèt ou sou kandida, jij ak lòt pozisyon – osi byen ke mezi bilten vòt la. Ou ka pran desizyon sa yo nan konfò nan kay ou – ak anpil tan fè yon chwa enfòme.
 • Nan ka maladi, krent enfeksyon (COVID-19) oswa yon absans inatandi (vwayaj) – ou gen opsyon pou poste nan bilten vòt ou a.
 • Patisipasyon elektè a monte apeprè 12-28% (tou depann de demografik elektè a) lè yo mande yon bilten vòt pa lapòs. Sa vle di apeprè yon ka plis votè patisipe nan pwosesis demokratik la nan chwazi reprezantan yo.
 • Li se yon fason san danje, konfòtab ak pratik yo vote.
Yon fwa Depatman Eleksyon an resevwa bilten vòt ou an epi li jwenn yon pwoblèm – yo pral fè ou konnen sou pwoblèm nan epi yo ofri yon opòtinite pou “Geri bilten ou”. Pwoblèm ki pi komen yo se ke SIYATI a sou anvlòp ou pa matche ak dosye Depatman Eleksyon an. Pou korije siyati ou,
 • ranpli FORM SA a (Panyòl / Kreyòl) epi remèt li bay Depatman Eleksyon yo PA APRÈ ke pa 5PM 2èm Jou apre Eleksyon an.
 • Ou ka depoze fòm lan an pèsòn nan 2700 NW 87 Avenue, Miami, FL 33172, imèl li nan vbmaffidavits@miamidade.gov oswa faks li nan 305-275-7760.
 • Kesyon? Rele Depatman Eleksyon 305.499.VOTE (8683)

Nou rekòmande pou pran yon foto nan fòm ou anvan remèt li.

An jeneral aplikasyon pou yon vòt pa lapòs bilten valab nan ane kalandriye a nan de eleksyon jeneral epi yo dwe Lè sa a, dwe renouvle. Li rekòmande pou tcheke estati vòt pa lapòs ou anvan chak eleksyon.

Chak elektè elijib pou vote pa lapòs. Sa gen ladann
 • Elèv ki ale nan inivèsite andeyò Florid.
 • Moun ki san kay (yo ka itilize adrès yon abri; pa gen legliz)

Moun ki nan prizon kounye a men ki poko kondane pou yon krim.

Osito Depatman Eleksyon resevwa bilten vòt yo, konte ak verifikasyon siyati yo kòmanse. Vòt yo tabile pandan bilten vòt yo rive. Tout bilten vòt vote pa lapòs yo pral konte, menm apre biwo vòt yo fèmen. ENPANTTAN: Si kantite bilten vòt ki poko konte yo ta ka afekte rezilta yon kous, eleksyon PA PAP RELE nan Sware eleksyon an.

Tout vòt, an pèsòn oswa vòt vote pa lapòs, yo pral antre nan sistèm Depatman Eleksyon an ak baz done (ou ka swiv bilten vòt ou isit la).

Ke ou te vote ak ki jan ou te vote, se dosye piblik; dosye a ap montre si ou te vote an pèsòn, vote bonè oswa vote pa lapòs. Li PA montre pou ki kandida ou te vote. Ou ka fè yon demann dosye piblik pou wè istwa dosye vòt ou an.

SIJESTYON: pou ede Depatman Eleksyon an kontakte ou nan ka ta gen yon erè siyati, lis yon nimewo telefòn oswa yon adrès imèl sou deyò anvlòp vote pa lapòs lan. Ou pa bezwen lis non ou.

Si vòt ou pa bilten vòt pa lapòs te pèdi oswa deplase, ou ka fè yon demann vbm ranplasman bilten vòt pa soumèt Sèman Ranplasman Bilten vòt la pa F FORM SA a. Depatman Eleksyon an dwe resevwa li pa pita pase 7PM nan Jou Eleksyon an. Ou ka soumèt li pa lapòs, oswa an pèsòn. Si ou vle ranplasman bilten vòt VBM ou voye pa lapòs la, demann sa a dwe fèt pa 5PM 10 jou avan nenpòt eleksyon.

Non. Depatman Eleksyon an tcheke sèlman bilten vòt votè yo ki gen yon demann vote pa lapòs bilten  nan dosye yo konte. Si ou pa te mande pou vote pa lapòs, men sèvi ak bilten vòt yon lòt moun, li pral konsidere kòm valab epi yo pa dwe konte. Kontwòl ak bilten vòt lapòs yon lòt elektè a pini dapre lalwa.

Nimewo a nan “bilten vòt uncounted” se dosye piblik ak trè ba. Nan Miami-Dade, nimewo sa a soti nan 1.56 a 2.5% nan tout bilten vòt pa lapos yo soumèt yo. Chak vòt ta dwe konte – ak Depatman Eleksyon an ap fè gwo efò pou sa rive. Votè yo ka kontribye nan siksè sa a ak anpil atansyon swiv direktiv ki sou bilten vòt la.
Anviwon 50% nan tout bilten bilten vòt yo nan 2016 ak 2018, yo te envalid paske votè yo pa t ‘siyen anvlòp bilten vòt yo – epi yo pa t’ reponn a demann lan geri bilten vòt la. Rès bilten vòt ki pa konte yo enkli elektè ki te deplase soti nan konte a, ki te mouri, ki te itilize bilten vòt yon lòt moun oswa ki te ranpli bilten vòt la kòrèkteman.

FAQ - ras jidisyè

Jij yo pran desizyon sou yon pakèt domèn gwo ak ti ki gen ladan trafik, ti ​​reklamasyon, pwopriyetè-lokatè, aksidan pèsonèl, kriminèl, penalite lanmò, probate, gadyen legal ak lòt moun.

 

 • Jij Konte yo tande deli kriminèl – sa yo se krim ki gen santans posib jiska yon ane nan prizon. Yo menm tou yo tande ka sivil nan ki kantite lajan an nan diskisyon se $ 30,000 oswa mwens.
 • Jij Awondisman yo fè fas ak krim kriminèl, relasyon domestik, zafè jivenil, pwoblèm otorizasyon ak ka sivil nan ki kantite lajan ki diskite a pi gran pase $ 30,000. Nan Miami-Dade (11yèm Awondisman) gen 20 jij nan Divizyon Sivil la, 18 jij nan Divizyon Kriminèl ak 9 jij nan Divizyon Vyolans Domestik la.
 • Jij Apèl yo (sou senk Tribinal Apèl Distrik yo) ak Tribinal Siprèm Florid la revize desizyon jij konte ak sikwi yo.

Nan eleksyon san patipri, kandida parèt sou bilten vòt la san yo pa yon referans a nenpòt ki pati politik (egzanp Demokrat oswa Repibliken). Lwa Florid mande pou eleksyon jidisyè yo pa patizan pou yo ka prezève enpasyalite desizyon jij la. Sa aplike a Konte, Awondisman, Apèl ak Jij Tribinal Surpreme

Non. Gouvènè a te nonmen jij sa yo. Lè yo parèt sou bilten vòt yo deside si yo ta dwe kenbe yo, oswa ou pa. Yon vòt “WI” vle di ou vle jij la rete nan tribinal la. Yon vòt “NON” vle di ou vle jij la retire. Majorite votè yo deside.

Wi. Tou de kouri kont opozan si gen plis pase yon kandida pou menm pozisyon an. Votè yo gen yo chwazi youn nan kandida yo.

Non. Kounye a, Jij Konte yo ak Jij Awondisman yo eli pou tèm 6 ane. Se sèlman si yon jij retrete, demisyone oswa mouri anvan fen tèm nan, gouvènè a nonmen yon jij pou ranpli pozisyon an.
7 gouvènè Tribinal Siprèm Florid la ak jij 5 Tribinal Apèl Distri yo nonmen pa gouvènè a – epi yo patisipe nan eleksyon pou kenbe merit kote votè yo deside si yo ta dwe rete nan biwo yo.

Kandida jidisyè yo entèdi nan fè prediksyon ak pwomès sou pwoblèm ki ta ka leve yon fwa yo nan tribinal la paske travay yo se pran desizyon san patipri ki gen rapò ak lalwa Moyiz la sou ka a devan yo.

Non. Jij yo pa gen limit sou kantite fwa yo ka eli yo. Sepandan, jij yo pa gen dwa fè sèvis nan Florid pase 75 an (eksepte lè yo mete yon plas pou yon ti tan).

Jij Awondisman ak Konte yo eli pou manda sis ane.
Pou kenbe plas yo, yo dwe re-eli yo. Jij ki te nonmen nan Konte oswa Tribinal Awondisman nan yon pòs vid dwe chita pou eleksyon nan fen rès la nan tèm yo nonmen. Jij apèl yo, nonmen pa gouvènè a, patisipe nan eleksyon retansyon merit pou tèm sis ane.
Florid egzije pou votè yo eli jij yo (Tribinal Konte / Awondisman yo) oswa yo dwe kenbe yo (Apèl / Tribinal Siprèm lan), kidonk pouvwa votè yo sou moun ki okipe pozisyon enpòtan sa yo.
Jij yo pran desizyon sou yon pakèt domèn gwo ak ti ki gen ladan trafik, ti ​​reklamasyon, pwopriyetè-lokatè, aksidan pèsonèl, kriminèl, penalite lanmò, probate, gadyen legal ak lòt moun.

Wi. Sa ka rive apre yon ankèt Komisyon Kalifikasyon Jidisyè a. JQC (www.Floridajqc.com) se yon ajans endepandan ki kreye atravè Konstitisyon Florid la pou mennen ankèt sou swadizan move kondwit jij eta Florid yo.

Gen plizyè sous pou enfòmasyon sa yo.
 1. Florida Bar Association Guide for Voters: https://www.floridabar.org/public/faircts/votes010/votes002/
 2. Sit wèb Tribinal Siprèm Florid la: https://www.floridasupremecourt.org/
 3. Tribinal Apèl: https://www.3dca.flcourts.org/
 4. Tribinal Awondisman: https://www.flcourts.org/Florida-Courts/Trial-Courts-Circuit
 5. Tribinal Konte: https://www.flcourts.org/Florida-Courts/Trial-Courts-County
 6. Divizyon Eleksyon Florid – baz done rechèch: dos.myflorida.com/elections
GoVoteMiami Logo

Subscribe & Don't miss out

Stay in touch and be an informed voter.
We’ll remind you of upcoming elections and deadlines.